OSVČ: Jak vypočítat daň z příjmů?

Rate this post

Contents

Pokud jste OSVČ, bude vás zajímat, jak vypočítat daň z příjmů fyzických osob. V článku najdete postup výpočtu i formulář daňového přiznání.

Daň z příjmu fyzických osob: Postup výpočtu

Tento postup výpočtu daně z příjmu fyzických osob využijete při podání daňového přiznání. Nemusíte být specialista na daně, i když se jím třeba i můžete stát.

Stanovení příjmů a výdajů

Nejprve uvedete jak příjmy z podnikání, tak ze zaměstnání, z kapitálového majetku, nájmu i ostatní příjmy. V následujícím kroku zvolíte, zda chcete uplatnit výdaje v reálné výši (pokud je evidujete) nebo využít výdajového paušálu. Příjmy a pohledávky od odběratelů jste povinni vést vždy.

Výdajový paušál se liší podle činnosti, ve které podnikáte. Procento je pro jednotlivé živnosti v následující výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného;  nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

Určení základu daně z příjmů OSVČ

Po odečtení výdajů (reálných nebo stanovených procentem z příjmů) od příjmů získáte základ daně, se kterým budete dále pracovat. Pokud máte více druhů příjmů (např. z podnikání a z kapitálového majetku), počítáte je zvlášť a vyjdou vám tzv. dílčí základy daně. Ty poté sečtete a dostanete celkový základ daně.

Snížení daňového základu

Daňový základ můžete následně snížit o odčitatelné položky (resp. o nezdanitelné části základu daně). Těmi jsou:

 • bezúplatná plnění v min. výši 1 000 Kč nebo 2% původního základu daně (jedná se o dary na školství, kulturu, ekologii a charitu), ale i věcné, které je však nechat nejprve znalecky ocenit,
 • úroky z hypoték a z úvěrů ze stavebního spoření (do výše 300 000 Kč při splácení po celý kalendářní rok, do výše 25 000 Kč za každý měsíc při splácení část roku),
 • příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření min. ve výši 1 000 Kč, max. do 24 000 Kč, odpočty jsou možné, pokud máte ve smlouvě možnost výplatu pojistného nejdříve po pěti letech a zároveň až dosáhnete šedesáti let věku,
 • pojistné na soukromé životní pojištění max. do výše 24 000 Kč při splnění podmínky vyplacení pojistného nejdříve ve vašich šedesáti letech a nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy,
 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci max. do výše 3 000 Kč ročně nebo 1,5% ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti,nutné je potvrzení o zaplacení,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (školení nebo kurzy s certifikátem), max. do výše 10 000 Kč, pokud ho nevykazujete jako daňový výdaj,
 • daňová ztráta z předchozích pěti let.

Pozor! Snížený základ daně zaokrouhlíte na celé stovky dolů.

Výpočet daně z příjmů

Takto upravený základ daně vynásobíte 15% sazbou. Výslednou daň případně zaokrouhlíte na celé koruny nahoru.

Uplatnění daňových slev

Daň z příjmů fyzických osob se dále snižuje o slevy. Níže uvádíme nejčastěji používané a jejich výši pro rok 2019:

 • sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč (2070 Kč za měsíc),
 • sleva na vyživovanou manželku taktéž v částce 24 840 Kč za rok,
 • sleva na studenta 4020 Kč (335 Kč za měsíc),
 • daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1 267 Kč za měsíc),
 • daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1 617 Kč za měsíc),
 • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2 017 Kč za měsíc).

Nejprve se od vypočtené daně odčítají slevy na poplatníka, manželku, studenta a případně další uvedené v § 35 ba zákona o daních z příjmů a až poté daňové zvýhodnění na děti.

Výsledkem je vaše daňová povinnost vůči finančnímu úřadu (v případě, kdy je vypočtená částka vyšší než nula), nebo daňový bonus (pokud je částka záporná). Na ten máte nárok, pokud byly vaše příjmy z podnikání za předchozí rok alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Maximálně může činit 60 300 Kč. O vyplacení daňového bonusu požádejte finanční úřad na konci formuláře daňového přiznání.

Výslednou daň ještě snižte o zaplacené zálohy. Opět vám může vyjít přeplatek, který vám finanční úřad vrátí.

Chcete-li se naučit více o dani z příjmů, ale i o DPH, silniční dani a dalších, přihlaste se na náš kurz.

Podobné články...