PRÁVNÍ OKÉNKO: Darovací smlouva, kupní smlouva a náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Rate this post

Darování, prodávání, stejně tak i nakupování jsou naprosto běžné součásti lidského života. Pokud prarodiče darují vnoučatům určitý finanční obnos, majetek či cokoliv jiného, podle občanského zákoníku tím uzavírají darovací smlouvu. Zároveň se při prodávání a nakupování uzavírá smlouva kupní. V následujících řádcích se zaměříme na to, jaké náležitosti by měly jednotlivé smlouvy mít.

Contents

Darovací smlouva

Občanský zákoník uvádí, že darovací smlouva se uzavírá v případě, že někdo někomu něco daruje bezplatně. Při darování například peněz není nutné sepisovat darovací smlouvu písemně, ovšem jiný případ nastává v okamžiku, kdy je předmětem darování nemovitost či movité věci, u nichž neproběhlo odevzdání a převzetí. V takovém případě je písemná darovací smlouva žádoucí.

Pokud chce dárce obdarovanému něco darovat, předloží mu darovací smlouvu a dárce ji musí přijmout a akceptovat podmínky v ní uvedené. V některých případech se platí darovací daň, nicméně podle zákona obdarovanému, jenž patří do nejužšího kruhu rodiny dárce, povinnost platit darovací daň odpadá. Znamená to tedy, že ji neplatí rodiče, potomci, sourozenci, prarodiče, strýcové a tety.

Jak by měla darovací smlouva vypadat?

Darovací smlouva není nic složitého. Obsahovat by však měla následující náležitosti:

 • nadpis, že se jedná o darovací smlouvu,
 • celé jméno, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého bydliště jak dárce, tak i obdarovaného,
 • body, na nichž se smluvní strany shodly,
 • předmět smlouvy, tedy co se daruje,
 • účel smlouvy,
 • běžné závěrečné ustanovení,
 • vlastnoruční podpisy s datem a místem.

Kupní smlouvy

Další soukromoprávní smlouva je kupní smlouva, při které se převádí vlastnické právo věci z prodávajícího na kupujícího. Pokud kupující smlouvu přijme, jeho povinností je za kupovaný předmět zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu. I kupní smlouvu upravuje občanský zákoník, přičemž se rozlišuje kupní smlouva na nemovitou věc (dále jen „nemovitost“) a movitou věc. Dále se ještě rozlišuje, zda je uzavřena mezi podnikateli, spotřebiteli anebo mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Jaké náležitosti by měla mít kupní smlouva?

V kupní smlouvě by mělo být uvedeno následující:

 • jasně vymezené smluvní strany,
 • předmět koupě,
 • podmínky,
 • práva a povinnosti obou stran,
 • kupní cena,
 • splatnost, případně sankce při nedodržení splatnosti.

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Za zmínku ještě stojí, že v občanském zákoníku je definovaná také náhrada nemajetkové újmy na zdraví. Zásah do soukromého života člověka, potažmo jeho zdraví, je ten největší a nejzávažnější. V podstatě je možné říct, že náhrada nemajetkové újmy se poskytuje jako odškodnění újmy v nemajetkové sféře poškozeného (zdraví, čest, důstojnost, soukromí atd.).

Jestliže se chcete o výše uvedené problematice dozvědět více informací, obraťte se na https://www.judrkazda.cz/.

Podobné články...